සියලුම සේවාවන් සහ අමතර කොටස් සදහා මුදල් ආපසු ගෙවීමේ තුන් මසක අසමසම වගකීමක් Phone Lanka වෙතින්. ඔබ ලබාගන්නා දුරකථන සහා අමතර කොටස් සදහා තුන් මාසේ සිට අවුරුදු දහය දක්වා පුර්ණ වගකීමක් ලබාගත හැකි අතර අමතර කොටස් සදහා 50%ක් දක්වා වට්ටම් ලබාගත හැක. මෙම සියල්ල Phone Lanka වෙතින් පමණයි.


????Phone lanka වෙත පැමිණ ඔබ අතැති මුදලට සරිලන උසස් තත්වයේ ජංගම දුරකථන හා උපාංග වගකීමක් සහිහව මිලදී ගන්න . CreditCard පත් හිමියන්ට පොලි රහිතව මාස්පතා ගෙවීමේ හැකියාව. සෑම දුරකතනයකටම විශේෂ වට්ටම් ලබාගන්නPHONE LANKA වෙත පිවිසෙන්න.

????ජංගම දුරකථන හා උපාංග වල මිලගනන් ඉක්මනින් දැන ගැනීම සඳහා Facebook Page එකට පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.

????Hotline : 0778773887


Kottawa Flagship Store 

262/1'C High level Road

kottawa

Hotline : 0702911522

Repair center : 0716911566


Kottawa Huawei Showroom

367/1'D High level road kottawa

Hotline : 0703160551


Athurugiriya Mega city

GF-13 Mega city

Athurugiriya

Hotline : 0702130213


Piliyandala Showroom 1

30/c' 2nd cross street

piliyandala

Hotline : 0702911544

Repair center : 0712411544


Piliyandala Showroom 2

No:17 Main Street

Piliyandala

Hotline : 0778773887


 
 

Call Now

773160551

Locate us on the Map

Our Products are registered and approved by Telecommunications Regulatory Commission of Sri Lanka

01